เว็บไซต์คอครูดอทคอม www.korkru.com
เว็บไซต์คอครูดอทคอม เว็บไซต์ครูเจมส์ www.korkru.com

บทเรียนเรื่อง Microsoft Word

บทเรียนเรื่อง Microsoft Word

บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง Microsoft Word จัดทำสำหรับใช้เป็นสื่อในโครงการปลูกจิตอาสาสร้างสื่อ เพื่อโรงเรียนและชุมชน ได้ทดสองใช้กับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

โครงการ : ปลูกจิตอาสาสร้างสื่อ เพื่อโรงเรียนและชุมชน

ที่ปรึกษาโครงการ : อาจารย์ ดร.ปกเกศ ชนะโยธา

รายชื่อผู้จัดทำ :    
1. นาย วสันต์ แสงม่วง                
2.น.ส.ธัณย์นิชา เชาว์เจริญวิเศษ
3.น.ส.กชกร ส้มทองคำ
4.น.ส.สุมลรัตน์ ทองพูล
5.น.ส.อรวรรณ สว่างแสง

URL : http://www.korkru.com/media/word/index.php

ปี : 2562

^