บทเรียน เรื่อง รำโทนลพบุรี

บทเรียน เรื่อง รำโทนลพบุรี

  • บทเรียนาสำเร็จรูป
  • เรื่อง รำโทนลพบุรี สมัยจอมพลป. พิบูลสงคราม “รำโทนลพบุรี คู่ธานีศรีละโว้”
  • โปรเจคงานการสร้างสื่อการเรียนด้วยเว็บไซต์

จัดทำโดย

  • นายวสันต์ แสงม่วง (ชั้นปีที่ 3)
  • นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี