บทเรียน เรื่อง การใช้งาน Illustrator เบื้องต้น

บทเรียน เรื่อง การใช้งาน Illustrator เบื้องต้น

  • โปรเจคงานการนำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์
  • เป็นการนำเสนอการใช้งานเบื้องต้น ของโปรแกรม Illustrator

ผู้จัดทำ

  • นายวสันต์ แสงม่วง
  • น.ส.สุมลรัตน์ ทองพูล
  • น.ส.กรชกร ส้มทองคำ   
  • นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี