บทเรียนเรื่อง Microsoft Word

บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง Microsoft Word

  • จัดทำสำหรับใช้เป็นสื่อในโครงการปลูกจิตอาสาสร้างสื่อ
  • เพื่อโรงเรียนและชุมชน ได้ทดสองใช้กับนักเรียน
  • โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

ที่ปรึกษาโครงการ

  • อาจารย์ ดร.ปกเกศ ชนะโยธา

ผู้จัดทำ

  • นาย วสันต์ แสงม่วง
  • น.ส.ธัณย์นิชา เชาว์เจริญวิเศษ
  • น.ส.กชกร ส้มทองคำ
  • น.ส.สุมลรัตน์ ทองพูล
  • น.ส.อรวรรณ สว่างแสง